Sykefravær

Her finner du statistikk for sykefraværet i Norsk Industri.

Sykefraværet følges av flere grunner:
- Sykefravær - og sykefraværsutvikling forteller oftest noe om ledelse og samarbeidsklima - og dermed hvordan arbeidsdagen arter seg for de ansatte som gruppe
- Sykefravær koster samfunnet - og bedriften store summer

Sykefraværstall for de enkelte produksjonssteder er passordbeskyttet. Bedrifter som deltar i sykefraværsstatistikken, får tilgang til sykefraværsresultater fra andre enkeltbedrifter. Tilgang til statistikken gis til personer tilknyttet en av de rapporterende enheter (registrer deg her).

De som ønsker å rapportere sykefraværsresultater må registrere seg ved første gangs rapportering for å få tilgang (registrer deg her). Ta også gjerne kontakt med oss på epost om du ønsker å rapportere sykefravær til oss.

 

Grunnlagsdata knyttet til sykefravær

Bedriftene rapporterer i alt inn 16 ulike tall hvert kvartal, som danner grunnlag for å beregne sykefravær.
- Grupper: menn og kvinner
- Inndelt i egenmeldt og legemeldt sykefravær, antall dager betalt av bedrift, samt annet fravær (permisjon, skoft, etc.)
- Fravær angis som hele dager

Les mer om rapporteringen og hvilke data som etterspørres i veilederen, som du finner under menypunktet "Skjema og veileder" til høyre.

 

Kostnader ved sykefravær

Norsk Industri har beregnet at sykefraværet i gjennomsnitt koster bedriften 3 000 kr pr dag.

I beregningsgrunnlaget ligger følgende elementer:
- Direkte utbetalt sykelønn
- Indirekte lønn (feriepenger, arbeidsgiveravgift og sosiale kostnader)
- Andre kostnader (anslått til 50 % av øvrige kostnader)

Basert på et gjennomsnittlig antall mulige dagsverk pr år på 230, og fordelingen mellom arbeidere og funksjonærer for 2006, samt lønnsnivået i de to kategoriene, blir kostnaden per sykefraværsdag kr 3 000.

Det understrekes at det er brukt gjennomsnittlige tall i beregningene og at kostnadsnivået vil variere mellom bedrifter og bransjer.

Det skilles ikke på kort- og langtidsfravær, så det bedriften får refundert fra NAV for fravær over 16 dager må trekkes fra kostnadene.

På oppdrag fra NHO har SINTEF utarbeidet en rapport om sykefraværskostnader. Rapporten kan lastes ned på NHOs nettsider om sykefravær. Snittkostnader for NHO-bedriftene er i følge rapporten kr 2 600. Norsk Industri antar at kostnadene er høyere i industrien, og benytter derfor kr 3 000.